תקנון אתר

תקנון האתר

גולש יקר, השימוש באתר shblaw.co.il (להלן: “האתר”) ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי
השימוש המפורטים להלן:
בטרם השימוש באתר, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי הנך
מסכים ומקבל את התקנון להלן.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי
נוחות בלבד.

האתר מנוהל ע”י צוות המשרד של משרד עו”ד שפירט בוטרמן.

מפעילי האתר ו/או כל אדם מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם,
והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר. כן לא יישאו מפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.

השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או
המשתמש ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר
בגין כך.

חלק מהשירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום וניתנים לרווחת הגולשים וכל שימוש
הנעשה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריות הבלעדית של
הגולש.

כל המידע המצוי באתר משמש למידע כללי בלבד. אנו עושים כל שביכולתנו על מנת
לספק מידע מועיל ועדכני, אך איננו מתחייבים שכל המידע המופיע באתר מדויק, שלם
ומעודכן. מלבד המוצרים ו/או השירותים לרכישה.

כל האמור באתר אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור
באתר משום הצעה או קיבול לקבל או ליתן ייצוג או ייעוץ משפטי. בנוסף, המידע המצוי
באתר וכל קבלה של מידע אינם מקיימים יחסי עורך דין – לקוח.
מפעילי האתר לא יישאו באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה
מהשימוש באתר ו/או בכל מידע המפורסם בו.

אין המידע באתר, לרבות קישורי האינטרנט המפורסמים בו ולרבות תכנים ו/או מידע אשר
נמצא בבעלות צד שלישי, מהווים תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי על-ידי משפטן מוסמך.

האתר ומפעיליו אינם אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים או מידע מוטעה המצוי
בבעלות ו/או מנוהל ו/או מופעל על ידי צד שלישי, בין אם פורסם באתר באופן ישיר ובין אם
פורסם בדרך של הפנייה ו/או קישור אינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, והמשתמש מקבל על
עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר.

במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם
או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי
האתר. כל פנייה תיבדק לגופה ולבעלי ו/או למפעילי האתר ו/או למי מטעמם מסור שיקול
הדעת הבלעדי באשר לטיפול בפנייה זו.

המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש
באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג’.
המידע הנ”ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים
או להימנעות מהם. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל
דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי האתר כל אחריות. המידע הינו
חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.

המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי
האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע”י אותו גולש בתוכן ו/או במידע
הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.

ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו
בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות ונכונות. כן ידוע לגולש כי המידע ו/או התכנים
עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ”י הצורך.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו
לפנות לעו”ד המתאים למקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר.
בנוסף, מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי עו”ד ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או
קישור אליהם באתר כדי להוות המלצה כזאת או אחרת לגולש לנקוט ו/או להמנע מפעולה
כזו או אחרת.

בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתר, אינם אחראים בשום
מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע
ו/או תוכן המפורסם בהם.

למפעילי האתר הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע,
תמונות מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר- לרבות בשם http://www.shblaw.co.il,
בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט
וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי האתר או של כותבי התכנים בלבד, לפי
העניין.

מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל,
לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא
מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים
ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.

אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג
בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר
בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות
מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש
ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.

מובהר בזאת כי בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מחוייבים, בשום מקרה
לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר. לעיתים לא ניתן לענות על שאלות
הגולשים ללא פירוט של עובדות המקרה או במקרה בו לא ניתן לתת ייעוץ באמצעות
האינטרנט ללא פגישת ייעוץ אישית עם עו”ד המתמחה בתחום.

האתר מאפשר פנייה לצורך יעוץ אל המפרסמים באתר. האחריות בגין השימוש
באפשרות פניה לעורך דין לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה,
הינה על אחריות המשתמש, שואל השאלה, או עורך הדין, בלבד ובשום מקרה לא תהיה על
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך.

השירותים
האתר מאפשר רכישה של מוצרים ו/או שירותי משפטיים.
ניתן להזמין שירותים באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו ומיקומו הגיאוגרפי.
וכן ניתן לשלם עבור שירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור הנהלת האתר.
מחיר השירותים הינם ללא מע"מ בכפוף לחוק המיסים עבור "חברה בע"מ". הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.

רק מי שמלאו לו 18 שנים רשאי לרכוש את השירות!

הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.

ביטולים ושינוי סוגי השירותים –
מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
ניתן לבטל שירות אשר נקבע עבור לקוח בכל עת, ובתנאי כי הלקוח יידע את הנהלת האתר לגבי ביטול או שינוי המועד לפחות כ-30 ימים קודם סיום ההתקשרות.

ביטול הזמנה יתאפשר עד 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. במקרה של ביטול שירותים, הלקוח לא יחוייב עבור השירות.
לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו.
האתר יהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ככל ששולם.

מדיניות משלוחים –
מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח תוךמספר דקות לתיבת הדוא"ל של הלקוח.

אחריות ושירות –
השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע"י הנהלת האתר עם תחילת השירות.
אורך השירות הינו ע"פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.
הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים.
הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.

אבטחת מידע ופרטיות –
הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון ואתר זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו והוא יפורש
על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון זה יתברר בערכאה השיפוטית
המוסמכת במחוז המרכז.

שימוש מהנה ומשכיל shblaw.co.il

פרטי יצירת קשר:

office@shblaw.co.il

כף החיים 34/4 ביתר עילית

 

דילוג לתוכן