תמונת אווריה שמתארת איסוף תרומות

חרבות ברזל: הנחיית רשות המיסים להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה

רשות המיסים הוציא שורה של הקלות עבור עמותות וחברות לתועלת הציבור עקב מצב החירום לאומי בו אנו נמצאים

העמותות יכולות להרחיב את פעילותן ולגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם פעילות זו אינה מוגדרת בתקנונן כמטרתן הציבורית

נוסח ההצרה מרשות המיסים:

 

הנחיית רשות המיסים להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה
במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום עקב מלחמת "חרבות ברזל", על מנת לתת מענה
אפקטיבי ומהיר לצרכים העולים מהשטח בתקופת המלחמה, רשות המסים תאפשר לעמותות וחברות
לתועלת הציבור )להלן: "חל"צ"( שיש להן אישור בר תוקף לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(
התשכ"א1961- )להלן: "סעיף 46"( להרחיב פעילותן ולגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם
אם פעילות זו אינה מוגדרת בתקנונן כמטרתן הציבורית.
לדוגמא, עמותה/חל"צ המחזיקה באישור סעיף 46 ושבין מטרותיה הציבוריות חינוך, ספורט או סיוע
לנזקקים תוכל להרחיב פעילותה ולגייס תרומות לצורך רכישת ציוד ומזון או כל פעילות אחרת לטובת
חיילים, משפחות שנפגעו במלחמה, וכיוצא בכך.
במסגרת ההקלה, עמותה/חל"צ, שיש לה אישור לפי סעיף ,46 המגייסת תרומות שישמשו לסיוע במצב
המלחמתי, תהיינה רשאיות להוציא לתורם קבלה המקנה לו את הזכות להנות מזיכוי מס לפי סעיף 46
בשל תרומתו כאמור לעיל, וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:
.1 התקבלה החלטה במוסדות העמותה/החל"צ לגייס תרומות למאמץ המלחמתי.
.2 התרומות שתגייס העמותה ניתנו לשם פעילות שנועדה לסיוע במצב המלחמה.
.3 פעילות העמותה למען המאמץ המלחמתי, עומדת בתנאים הקבועים בדין ובנהלי רשות המיסים
לעניין סעיף .46
.4 העמותה/החל"צ תרשום בספרי חשבונותיה פעילות גיוס תרומות למאמץ המלחמתי באופן נפרד
שיאפשר מסלול ביקורת חשבונאית נאותה.
הנחיה זו תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק. יחד עם זאת
לרשות המיסים שמורה הזכות לעדכן את ההנחיה מעת לעת.

דילוג לתוכן