בחירות בקלפי

התקבל ערעור בחירות שהגיש מועמד שרשימתו נפסלה בגלל טענה כי הוגשה שלא באמצעות בא הכוח עליו הצהיר בישיבת ההזדהות

__עתמ 87-18 דהן – 1 אפרת_
עתם 87/18 מיכאל דהן נ גליה כהן מנהלת הבחירות מו"מ אפרת.
בית המשפט לעניינים מקומיים בקרית ארבע (השופט הרבסט) קיבל ערעור בחירות שהוגש על ידינו, בו ייצגנו חבר מועצה שרשימתו למועצה החדשה נפסלה עקב טענה כי הוגשה שלא באמצעות מיופה הכוח עליו הצהיר בישיבת ההזדהות.
הרשימה הוגשה למנהלת הבחירות על ידי המועמד עצמו.
החלפת בא הכוח נעשתה לאחר שהתברר כי לעמדת משרד הפנים בא כוח לא יכול להגיש שתי רשימות. עמדה שלא הוצגה לו במהלך ישיבת ההזדהות (ולטענתו אף נאמר לו אחרת), עת הוצע לו למנות כבא כוחו, בא כוח של סיעה אחרת, ובכל מקרה פרוטוקול ישיבת ההזדהות הכיר בו בתור נציג של סיעה עצמאית, ולא תוקן על ידי מנהלת הבחירות.
בית המשפט קבע כי סמכותה של מנהלת הבחירות לפסול רשימות הינה על פי החוק.
וקיבל את טענתינו כי ההקפדה על מילוי חוקי הבחירות חלה לא רק על המועמדים אלא גם על מנהלי הבחירות. לאחר שקבע כי מנהלת הבחירות לא מילאה אחר הוראות החוק ופסלה את הרשימה ללא התייעצות עם ועדת הבחירות, קבע כי פעלה בניגוד לחוק. כן קבע כי לאור הוראות החוק הברורות – המציינות מהן העילות לפסילת רשימה – ומאחר וליקוי זה אינו מופיע שם , הרי שליקוי זה נכנס לגדר הליקויים שיש לאפשר לתקן אותם.

דילוג לתוכן